نقص

#MTtalk: سن گرایی در محل کار

ما از یک گفتگوی پر جنب و جوش توییتر درباره سن گرایی در محل کار لذت بردیم. Yolande Conradie مدیر جامعه Mind Tools برخی از نکات بسیار خوبی که مطرح شد را بررسی می کند.بیشتر بدانید

نژادپرستی در محل کار: هیچ خنده ای نیست

در این ویدئو و متن ، سه همکار در مورد تجربیات نژادپرستی ، جوک های نژادپرستانه در محل کار و اظهار نظرهای 'زندگی سفید' بحث می کنند.

بیشتر بدانید

نژادپرستی در محل کار و BLM: اولین گفتگوی مادر این ویدئو و متن ، سه همکار در مورد تجربیات نژادپرستی در محل کار و فراتر از آن ، و آنچه برای جلوگیری از آن باید انجام شود ، بحث می کنند.

بیشتر بدانید

چگونه می توانید در محل کار Rapport ایجاد کنید؟

ما از خوانندگان Mind Tools نکات مهم در مورد چگونگی ایجاد رابطه و تقویت پیوندها در محل کار را پرسیدیم. در اینجا مجموعه ای از پاسخ های آنها ارائه شده است.بیشتر بدانید